summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2797639 by jzavrl, slashrsm, yobottehg, tassilogroeper, Yogesh Pawar, ...Nathaniel Catchpole2018-01-293-11/+58
* Issue #2451657 by Upchuk, tstoeckler, k4v, lokapujya, dawehner, willwh, holis...Nathaniel Catchpole2017-07-0310-87/+1204
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2794089 by Wim Leers, yobottehg, slashrsm: SessionManager::destroy() i...Nathaniel Catchpole2016-09-131-1/+2
* Issue #2496867 by Berdir, swentel, alexpott, rodrigoaguilera, yobottehg, treb...Alex Pott2016-02-259-34/+324