summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #1978952 by vijaycs85, vyasamit2007, tim.plunkett: Convert shortcut_set...Alex Pott2013-07-084-12/+25
* Issue #1919212 by vijaycs85, vyasamit2007, dsnopek: Create configuration sche...webchick2013-03-091-0/+25