summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #3006044 by interX, vegantriathlete: Unused property in BlockForm.phpNathaniel Catchpole2018-10-261-7/+0
* Issue #2972835 by vegantriathlete: Switch datatypes to data typesAlex Pott2018-05-154-5/+5
* Issue #2962961 by vegantriathlete, msankhala, alexpott: Fix typos in core.api...Alex Pott2018-05-141-5/+5
* Issue #2857857 by vegantriathlete, Jo Fitzgerald, snehi, plach, xjm, Skabbkla...Nathaniel Catchpole2018-01-3027-28/+28
* Issue #2857789 by vegantriathlete, snte, narnua, xjm, lauriii: Correct spelli...Gabor Hojtsy2017-10-103-7/+7
* Issue #2867882 by vegantriathlete, Dinesh18, naveenvalecha, Gábor Hojtsy, Be...Gabor Hojtsy2017-07-041-0/+202
* Issue #2857580 by vegantriathlete: Correct documentation on assertLinkByHrefLauri Eskola2017-03-301-1/+1
* Issue #2857853 by vegantriathlete: Correct typos in DefaultConfigTest.phpxjm2017-03-181-2/+2
* Issue #2857780 by vegantriathlete: Correct typo in comment in TagTest.phpxjm2017-03-051-1/+1
* Issue #2854012 by vegantriathlete: Typo in Doc block for data providerxjm2017-02-201-1/+1
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2829484 by vegantriathlete, 20th, xjm: Incorrect spelling of possessiv...xjm2017-01-054-5/+5
* Issue #2705921 by jmk61, Vinay15, chgasparoto, jhodgdon, vegantriathlete, kjl...Alex Pott2016-06-081-1/+8
* Issue #2713831 by vegantriathlete, lisa.ugray, joshi.rohit100, jhodgdon, devi...webchick2016-05-261-1/+4
* Issue #2156295 by vegantriathlete, Rajendar Reddy: ajax_views.js has some ext...Alex Pott2015-05-181-4/+0
* Issue #2028053 by vegantriathlete, franxo, InternetDevels, thamas, rootwork, ...Alex Pott2014-10-084-6/+58
* Issue #2074255 by cilefen, wiifm, almul0, amunir, Gábor Hojtsy, Jalandhar, J...Alex Pott2014-08-127-1/+188
* Issue #1529814 by mgifford, JohnAlbin, ibullock, dcmouyard, mark.labrecque, a...Alex Pott2014-07-073-3/+3
* Issue #1209674 by yoroy, kid_icarus, franz, pasive, barnettech, disasm, wesle...Jennifer Hodgdon2014-06-203-8/+8
* Issue #1485966 by vegantriathlete: Correct function header to comply with cod...webchick2012-08-191-1/+1
* Issue #1252768 follow-up by vegantriathlete: Fixed minor spacing glitch.webchick2011-10-011-1/+1
* Issue #1252768 by vegantriathlete: Misnomer in the text supplied for configur...Nathaniel2011-09-281-1/+1