summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #1998696 by kim.pepper, kmcculloch, valdo: Use Symfony Request for core...Alex Pott2013-09-057-35/+68
* Revert "Issue #1998696 by kmcculloch, kim.pepper, valdo: Use Symfony Request ...Alex Pott2013-07-168-80/+43
* Issue #1998696 by kmcculloch, kim.pepper, valdo: Use Symfony Request for core...Alex Pott2013-07-168-43/+80
* Issue #2022549 by valdo, ParisLiakos, YesCT: Regression: No interface transla...Alex Pott2013-06-282-5/+141
* Issue #2017019 by valdo, amateescu, tim.plunkett: Configuration export action...Alex Pott2013-06-182-2/+100
* Issue #2017859 by valdo: Permissions export configuration and import configur...Alex Pott2013-06-171-0/+8