summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2572619 by attiks, andypost, pfrenssen, vprocessor, tatarbj, andriyun,...Alex Pott2016-05-0825-30/+25
* Issue #2572601 by attiks, alexpott, tatarbj: Fix 'Drupal.Classes.ClassCreateI...Alex Pott2016-04-2712-12/+13
* Issue #2194155 by cosmicdreams, subhojit777, tatarbj, Cottser: Replace deprec...Alex Pott2015-11-033-8/+8
* Issue #2572649 by tatarbj: Fix 'Drupal.Commenting.HookComment' coding standardAlex Pott2015-09-261-1/+1