summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2743183 by szato, nielsvandermolen: Fatal error in Book navigation blo...Alex Pott2016-10-112-3/+31
* Issue #2107427 by penyaskito, dclavain, Gábor Hojtsy, mashermike, Aron Novak...Alex Pott2014-09-106-13/+71