summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2674292 by starshaped, tim.clifford, sskt, nesta_, kostyashupenko, muk...Lauri Eskola2017-10-081-4/+2
* Issue #2672698 by AlviMurtaza, sskt, harsha012, malavya: Make the Feed icon h...Scott Reeves2016-04-251-2/+7