summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2572605 by Gábor Hojtsy, slasher13, Jo Fitzgerald, alexpott, andypost...Nathaniel Catchpole2019-02-135-16/+47
* Issue #2600154 by alexpott, Cottser, joelpittet, mfernea, slasher13, vaplas, ...Nathaniel Catchpole2018-08-2111-54/+58
* Revert "Revert "Issue #2976417 by slasher13: Update symfony (security release)""Nathaniel Catchpole2018-06-011-77/+137
* Revert "Issue #2976417 by slasher13: Update symfony (security release)"Alex Pott2018-06-011-137/+77
* Issue #2976417 by slasher13: Update symfony (security release)Alex Pott2018-05-311-77/+137
* Issue #2951269 by slasher13, jibran, alexpott: Update symfony/* and twig/twigLee Rowlands2018-05-141-112/+118
* Issue #2939491 by hchonov, slasher13, alexpott, dawehner: Prevent memory leak...Nathaniel Catchpole2018-04-063-1/+45
* Issue #2927746 by alexpott, catch, slasher13, mpdonadio, martin107, RoSk0, ji...Lee Rowlands2018-01-1824-282/+641
* Issue #2712647 by slasher13, klausi, catch, jibran, Manuel Garcia, alexpott, ...Nathaniel Catchpole2017-05-0232-646/+343
* Issue #2864031 by jibran, slasher13: Update twig/twig from v1.25.0 to v1.32.0Nathaniel Catchpole2017-03-311-7/+8
* Issue #2862254 by slasher13, jibran, pwolanin: Update non-Symfony dependencie...Alex Pott2017-03-252-297/+277
* Issue #2859772 by slasher13, jibran: Update Symfony components to ~2.8.18Alex Pott2017-03-202-111/+112
* Issue #2745123 by drugan, Mile23, mpdonadio, alexpott, slasher13, Jo Fitzgera...Alex Pott2017-03-061-1/+3
* Revert "Issue #2712647 by klausi, catch, slasher13, jibran, Manuel Garcia, al...Alex Pott2016-12-0230-334/+654
* Issue #2712647 by klausi, catch, slasher13, jibran, Manuel Garcia, alexpott, ...Alex Pott2016-12-0130-654/+334
* Issue #2763787 by pwolanin, nerdstein, rlhawk, YesCT, slasher13, tuutti, alex...Alex Pott2016-10-267-9/+157
* Issue #2664530 by Lendude, slasher13, catch, alexpott, andrew.trebble: Views ...Nathaniel Catchpole2016-10-123-1/+136
* Issue #2804365 by slasher13: Update Twig to 1.25Nathaniel Catchpole2016-09-271-6/+6
* Revert "Issue #2763787 by nerdstein, rlhawk, slasher13, therealssj, TravisCar...Nathaniel Catchpole2016-09-222-6/+6
* Issue #2763787 by nerdstein, rlhawk, slasher13, therealssj, TravisCarden: Upg...Nathaniel Catchpole2016-09-202-6/+6
* Issue #1869548 by dawehner, jeqq, dmouse, slasher13, damiankloip, alexpott, n...Alex Pott2016-08-027-1/+195