summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2749901 by MaskyS, kleog, priya.chat, harsha012, rakesh.gectcr, shobhi...Gábor Hojtsy2018-06-141-0/+19
* Issue #2488116 by dipen chaudhary, cpj, ashutoshsngh, joachim, znerol, priya....Alex Pott2018-04-091-2/+65
* Issue #2936525 by priya.chat, benjifisher: Confusing documentation for setCon...Nathaniel Catchpole2018-01-222-2/+12
* Issue #2614764 by snehi, priya.chat, rakesh.gectcr, anil280988, amit.drupal, ...Nathaniel Catchpole2016-03-061-1/+3
* Issue #2501735 by snehi, lokapujya, malavya, priya.chat, sdstyles, ChuChuNaKu...Nathaniel Catchpole2016-02-281-6/+15
* Issue #2540136 by Shreya Shetty, rang501, chx, priya.chat: Improve Contextual...Nathaniel Catchpole2016-02-171-0/+8
* Issue #2606304 by snehi, priya.chat, rang501, rakesh.gectcr: Wrong @param doc...Nathaniel Catchpole2016-02-161-2/+4
* Issue #2641430 by googletorp, sudhanshug, priya.chat: Typo/spelling error in ...Alex Pott2016-01-261-4/+1
* Issue #2637058 by claudiu.cristea, priya.chat, jhodgdon, dawehner: Fix HTTP p...Alex Pott2016-01-181-14/+19
* Issue #1559506 by finnydobson, JuliaKM, snehi, anil280988, priya.chat, jhodgd...Alex Pott2016-01-071-1/+3
* Issue #2568439 by anchal29, hussainweb, priya.chat, r_sharma08, drupal.ninja0...Alex Pott2015-12-231-4/+4
* Issue #2606058 by MattA, priya.chat, alexpott: Documentation for the ConfigEn...Jennifer Hodgdon2015-12-081-3/+2
* Issue #2623790 by roderik, priya.chat, stefan.r: Update SessionManager::migra...Jennifer Hodgdon2015-12-041-2/+1
* Issue #2392533 by cilefen, bircher, snehi, deepakaryan1988, Oleksiy, priya.ch...Nathaniel Catchpole2015-11-232-2/+2