summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2004246 by chrishks, hass, larowlan, nyirocsaba: Standardize capitaliz...webchick2013-11-237-12/+12
* Issue #2129039 by plach, jthorson, pfrenssen, nyirocsaba, Gábor Hojtsy: Inte...webchick2013-11-185-16/+82
* Revert "Issue #2129039 by plach, jthorson, pfrenssen, nyirocsaba, Gábor Hojt...webchick2013-11-183-66/+13
* Issue #2129039 by plach, jthorson, pfrenssen, nyirocsaba, Gábor Hojtsy: Inte...webchick2013-11-183-13/+66
* Issue #1327224 by Berdir, ryanissamson, johnv, chris.leversuch, edb, nyirocsa...Alex Pott2013-09-282-0/+112