summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2702661 by alexpott, nevergone, GoZ, jibran, dawehner, xjm, hgoto, dro...xjm2016-07-272-0/+33
* Revert "Issue #2702661 by alexpott, nevergone, GoZ, jibran, dawehner, hgoto, ...xjm2016-07-202-37/+0
* Issue #2702661 by alexpott, nevergone, GoZ, jibran, dawehner, hgoto, xjm: Mak...xjm2016-07-202-0/+37
* Issue #2606334 by Gábor Hojtsy, YesCT, dawehner, Cottser, larowlan, Wim Leer...8.0.0Nathaniel Catchpole2015-11-192-2/+2
* Issue #2606334 by Gábor Hojtsy, YesCT, dawehner, Cottser, larowlan, Wim Leer...effulgentsia2015-11-181-78/+132
* Issue #2606334 by Gábor Hojtsy, Cottser, dawehner, Wim Leers, davidhernandez...Nathaniel Catchpole2015-11-161-30/+109
* Issue #2571943 by pwolanin, nevergone: Remove !placeholder in file.moduleAlex Pott2015-09-213-3/+3
* Issue #2571919 by nevergone: Remove !placeholder in FAPIAlex Pott2015-09-212-4/+4
* Issue #2571923 by nevergone: Remove HTML support from date formats and replac...Alex Pott2015-09-211-1/+1
* Issue #2571947 by nevergone: Remove !placeholder in language moduleAlex Pott2015-09-211-1/+1
* Issue #2548279 by chx, jhodgdon, fago, hussainweb, nevergone: Vastly extend t...webchick2015-08-291-30/+112
* Issue #2199191 by nevergone: Typo in form.api.php.webchick2014-02-261-1/+1
* Issue #1934964 by alexpott, Gábor Hojtsy, nevergone: Fixed Locale override s...webchick2013-03-174-3/+68