summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2080311 by rhm50, amitgoyal, InternetDevels, Rajesh Ashok, pfrenssen, ...Alex Pott2014-07-131-24/+13
* Issue #2080343 by connork, izus, rahul.shinde, lokapujya | mrsinguyen: Remove...webchick2014-06-1310-30/+19
* Issue #2080559 by izus, connork, eugenesia, InternetDevels, Rajesh Ashok, mrs...Alex Pott2014-06-081-1/+1
* Issue #2079863 by filijonka, mrsinguyen, fabricebernhard, Chernous_dn, YesCT:...webchick2014-05-134-4/+1
* Issue #2080547 by johnmcc, mrsinguyen, chertzog, Nafes: Remove Unused local v...webchick2014-03-242-3/+2
* Issue #2080543 by larowlan, angel.h, grisendo, mrsinguyen: Remove unused loca...webchick2014-01-082-17/+6
* Issue #2079857 by herom, mrsinguyen, martin107, simanjan, sandipmkhairnar: Ba...Alex Pott2013-12-282-1/+15
* Issue #2081115 by deneo, areke, mrsinguyen: Remove Unused local variables fro...webchick2013-12-221-1/+0
* Issue #2080395 by mrsinguyen, lorique: Remove unused local variables from the...webchick2013-12-221-3/+3
* Issue #2080625 by areke, mrsinguyen: Remove unused local variables for the fi...webchick2013-12-221-1/+1
* Issue #2080365 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-2/+0
* Issue #2080535 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-1/+0
* Issue #2080393 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-1/+0
* Issue #2080013 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-1/+1
* Issue #2080397 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-1/+1
* Issue #2081189 by mrsinguyen, smiro: Remove Unused local variable from /core...webchick2013-12-041-1/+1
* Issue #2080403 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-1/+1
* Issue #2081193 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-1/+0
* Issue #2080405 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-1/+1
* Issue #2080421 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-1/+1
* Issue #2080411 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-1/+1
* Issue #2079981 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-1/+0
* Issue #2080597 by sandergo90, mrsinguyen: Remove Unused local variable from ...webchick2013-12-041-2/+0
* Issue #2080371 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-4/+0
* Issue #2080033 by royal121, mrsinguyen: Remove Unused local variable from /c...webchick2013-12-041-1/+0
* Issue #2080425 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-2/+2
* Issue #2080357 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-2/+2
* Issue #2080607 by CaptainWonky, mrsinguyen: Remove Unused local variable fro...webchick2013-12-041-2/+2
* Issue #2080601 by mrsinguyen, mcrittenden: Remove Unused local variable from...webchick2013-12-041-0/+1
* Issue #2081149 by areke, deneo, mrsinguyen: Remove Unused local variable fro...webchick2013-12-041-2/+1
* Issue #2081131 by mrsinguyen, deneo2: Remove Unused local variable from /cor...webchick2013-12-041-2/+2
* Issue #2080717 by TR, areke, chertzog, mrsinguyen: Remove Unused local variab...webchick2013-12-041-2/+0
* Issue #2080583 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-12-041-1/+1
* Issue #2080699 by mrsinguyen: Remove Unused local variable $items from /core/...Nathaniel Catchpole2013-12-031-1/+0
* Issue #2080373 by mrsinguyen: Remove Unused local variable $response from /co...Nathaniel Catchpole2013-12-031-1/+1
* Issue #2081133 by mrsinguyen, dsdeiz, janstoeckler: Remove Unused local varia...Nathaniel Catchpole2013-12-031-4/+4
* Issue #2080047 by mrsinguyen, dicix: Remove Unused local variable from views_...Nathaniel Catchpole2013-12-033-7/+0
* Issue #2080579 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-10-151-1/+0
* Issue #2080577 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-10-151-1/+0
* Issue #2080575 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-10-151-1/+1
* Issue #2080567 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-10-151-1/+0
* Issue #2080563 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/module...webchick2013-10-151-1/+1
* Issue #2080459 by mrsinguyen: Remove Unused local variable () from /core/modu...webchick2013-10-151-2/+2
* Issue #2080703 by chertzog | mrsinguyen: Remove Unused local variable from /...webchick2013-10-071-1/+0
* Issue #2080401 by Bladedu, mrsinguyen, lokapujya, pfrenssen: Remove Unused lo...webchick2013-10-031-4/+5
* Issue #2002650 by mrsinguyen, chertzog, legolasbo, Erik Erskine, rhm50, sande...Alex Pott2013-10-0224-38/+14
* Issue #2080561 by mrsinguyen: Remove Unused local variable from /core/modules...Alex Pott2013-09-291-1/+1
* Issue #2081127 by mrsinguyen: Remove Unused local variables from /core/module...Alex Pott2013-09-291-3/+3