summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #1952394 by vijaycs85, tstoeckler, webflo, Gábor Hojtsy, Schnitzel, fa...webchick2013-11-1854-0/+6642
* Issue #1164682 by mgifford, thedavidmeister, good_man, mvc, clemens.tolboom, ...Nathaniel Catchpole2013-08-122-11/+38
* Issue #1797364 by dcam, lazysoundsystem, Lars Toomre, neetu morwani, izus, b...Jennifer Hodgdon2013-07-2411-108/+112
* Issue #2035087 by lazysoundsystem, Crell, Cottser: Remove remaining t() from ...Jennifer Hodgdon2013-07-0912-29/+30
* Issue #2035077 by lazysoundsystem, Crell, Cottser: Remove a few remaining t()...Jennifer Hodgdon2013-07-0819-33/+35
* Issue #1706878 by tim.plunkett, lazysoundsystem: Add WebTestBase::assertTheme...webchick2012-10-061-1/+4
* Issue #1742602 by xjm, lazysoundsystem: Remove t() from test assertions in co...Jennifer Hodgdon2012-09-2813-180/+181
* Issue #1741328 by lazysoundsystem: Remove t() from asserts messages in tests ...Dries2012-09-2511-55/+55
* Issue #1741338 by lazysoundsystem: Removing t() from asserts in simpletests i...Dries2012-09-257-76/+76
* Issue #1742830 by lazysoundsystem: Removing t() from asserts in simpletests i...Dries2012-09-252-32/+32
* Issue #1741386 by lazysoundsystem, rasmusluckow: Removing t() from asserts in...webchick2012-09-131-27/+27
* Issue #1688144 by Sweetchuck, lazysoundsystem: Fixed tnid does not updated to...webchick2012-08-262-4/+58
* Issue #1627006 by Sutharsan, Berdir, lazysoundsystem, andypost, webflo, jepSt...webchick2012-08-268-0/+665