summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #1719648 by joachim, ttkaminski, kshama_deshmukh: ModuleInstaller::inst...Nathaniel Catchpole2014-12-318-11/+52
* Issue #1974408 by kim.pepper, disasm, ParisLiakos, kshama_deshmukh, alexpott,...webchick2013-09-144-183/+137