summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2600078 by YesCT, koppie, kgoel: Correct syntax for data type document...Nathaniel Catchpole2015-11-251-10/+13
* Issue #2600004 by koppie, YesCT: Missing param type for getOption()xjm2015-10-231-1/+1