summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2556729 by karmazzin: Remove usage of deprecated UrlGeneratorInterface...Alex Pott2015-09-091-1/+1
* Issue #2556731 by karmazzin: Remove usage of deprecated UrlGeneratorInterface...Alex Pott2015-09-091-1/+1