summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2167109 by Berdir, sun, alexpott, ACF, acrollet, adamdicarlo, Albert V...Nathaniel Catchpole2014-01-2843-477/+67
* Issue #1827038 by japicoder, Albert Volkman, dawehner, vijaycs85, penyaskito,...webchick2013-10-102-8/+0
* Issue #1813762 by ParisLiakos, Jose Reyero, YesCT, japicoder, attiks: Introdu...Nathaniel Catchpole2013-06-1034-339/+757
* Issue #1778478 by dstol, cam8001, Albert Volkman, japicoder, ACF: Convert fas...Dries2012-12-174-29/+30
* Issue #1790920 by alexpott, japicoder, LinL, heyrocker: Move cron_last(), nod...catch2012-11-0611-19/+55