summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2469713 by dawehner, pfrenssen, alexpott, elachlan, Mixologic, larowla...Alex Pott2016-04-079-5/+297
* Revert "Issue #2469713 by dawehner, pfrenssen, alexpott, elachlan, Mixologic,...Alex Pott2016-03-169-297/+5
* Issue #2469713 by dawehner, pfrenssen, alexpott, elachlan, Mixologic, larowla...Alex Pott2016-03-169-5/+297
* Issue #2680057 by alexpott, dawehner, isntall: Allow to not override the simp...Alex Pott2016-03-111-4/+15
* Issue #2670978 by dawehner, isntall, jibran, alexpott: Allow to run just spec...Alex Pott2016-03-097-24/+240