summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2205185 by larowlan, hairqles, andypost, slashrsm: Split up ForumManag...Alex Pott2014-06-096-135/+295
* Issue #1635134 by hairqles, floretan, webflo: Move date format translation fu...webchick2012-06-166-306/+297