summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2488304 by genjohnson, lauriii, YesCT, Mariano, Gábor Hojtsy, jhodgdo...webchick2015-08-193-0/+11
* Issue #2399261 by chx, effulgentsia, stefan.r, crowdcg, pwolanin, alexpott, j...Alex Pott2015-08-073-13/+22
* Issue #2091337 by genjohnson, no_angel, jhodgdon, ifrik, thijsvdanker, theMus...Alex Pott2015-02-171-10/+15