summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2905109 by iainp999, gawaksh, msankhala, joachim, borisson_, alexpott:...Alex Pott2018-09-121-1/+5
* Issue #2749901 by MaskyS, kleog, priya.chat, harsha012, rakesh.gectcr, shobhi...Gábor Hojtsy2018-06-141-0/+19
* Issue #2855054 by alexpott, LoMo, wesleydv, Artusamak, gawaksh, xjm: User can...Alex Pott2018-06-112-4/+7
* Issue #2961649 by zuhair_ak, gawaksh, ankitjain28may, kiruba karan, dawehner,...Gábor Hojtsy2018-04-201-0/+3