summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #658148 by bleen18, ShaunDychko, jhodgdon, g3r4, cferthorney, BBommarit...Alex Pott2014-07-133-3/+3
* Issue #2283717 by amitgoyal, joshi.rohit100, g3r4 | jackbravo: Remove user_ac...Alex Pott2014-07-082-6/+2
* Issue #2295383 by g3r4 | joachim: Fixed EntityStorageInterface::loadByPropert...Alex Pott2014-07-072-10/+12
* Issue #2290259 by g3r4, er.pushpinderrana, joshi.rohit100, amitgoyal: Make de...Jennifer Hodgdon2014-07-025-9/+42
* Issue #1671498 by g3r4, Jorrit: Fixed Docs of template_preprocess_html() refe...Nathaniel Catchpole2014-06-261-1/+1
* Issue #2214057 by g3r4: Remove obsolete LanguageManagerInterface::init() method.Nathaniel Catchpole2014-06-262-11/+0