summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2246679 by YesCT, alimac, Michelle, martin107, eugenesia: Make Languag...webchick2014-08-303-2/+167
* Issue #2080559 by izus, connork, eugenesia, InternetDevels, Rajesh Ashok, mrs...Alex Pott2014-06-081-1/+1