summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2453175 by tim.plunkett, plach, rteijeiro, effulgentsia, eshta, dawehn...Alex Pott2015-07-0635-111/+293
* Issue #2442887 by LewisNyman, eshta: Remove toolbar-specific print stylesAlex Pott2015-03-011-3/+0
* Issue #2403639 by eshta, hass, LewisNyman: Remove toolbar from print viewAlex Pott2015-02-271-1/+15