summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2167109 by Berdir, sun, alexpott, ACF, acrollet, adamdicarlo, Albert V...Nathaniel Catchpole2014-01-2843-477/+67
* Issue #1998088 by ParisLiakos, alexpott, ebrowet, plopesc, dawehner, Gábor H...Nathaniel Catchpole2013-10-117-8/+24