summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2574797 by kostyashupenko, dschenk, zuhair_ak, ckrina, emma.maria, tom...Scott Reeves2016-05-131-1/+5
* Issue #2553719 by dschenk, penyaskito, lucastockmann, Sutharsan, axooh: Fix L...webchick2015-09-251-1/+1