summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2501183 by borisson_, dileepmaurya, Gábor Hojtsy, Berdir: LocaleLooku...Alex Pott2015-07-272-3/+3
* Issue #2404929 by dileepmaurya, segi, Kristen Pol, prajaankit: Path class on ...Alex Pott2015-01-182-4/+37