summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2107427 by penyaskito, dclavain, Gábor Hojtsy, mashermike, Aron Novak...Alex Pott2014-09-106-13/+71
* Issue #2121299 by andypost, bdone, benjy, penyaskito, chx, claudiu.cristea, d...Alex Pott2014-04-23275-135/+19378
* Issue #2122175 by dclavain, SiliconMind, tim.plunkett, YesCT: String translat...webchick2014-03-275-12/+351
* Issue #2111887 by Gábor Hojtsy, kfritsche, vasi1186, dclavain, YesCT, segi: ...Alex Pott2014-03-267-40/+130