summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2003812 by jsbalsera, Xano, mducharme, NonProfit, shixish | dagmita: R...webchick2013-11-283-3/+4
* Issue #1952394 by vijaycs85, tstoeckler, webflo, Gábor Hojtsy, Schnitzel, fa...webchick2013-11-1854-0/+6642