summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2296929 by stefan.r, josephdpurcell, codemonkie, YesCT, alexpott, akal...xjm2015-08-191-14/+21
* Revert "Issue #2296929 by josephdpurcell, codemonkie, stefan.r, YesCT, alexpo...Alex Pott2015-08-141-16/+16
* Issue #2296929 by josephdpurcell, codemonkie, stefan.r, YesCT, alexpott, herv...Alex Pott2015-08-141-16/+16