summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2181151 by dawehner, tim.plunkett, InternetDevels, botanic_spark: Remo...Nathaniel Catchpole2016-01-213-25/+6
* Issue #1938918 by joelpittet, lauriii, botanic_spark, mdrummond, nielsonm: Co...Nathaniel Catchpole2014-11-044-122/+84
* Issue #1999312 by baisong, lokapujya, botanic_spark, attiks: Add an 'empty im...Dries2014-07-022-4/+30