summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2503755 by Wim Leers, bobrov1989, webchick, dcrocks, andypost, emma.ma...webchick2015-10-0514-46/+210
* Revert "Issue #2503755 by Wim Leers, bobrov1989, webchick, dcrocks, andypost,...Nathaniel Catchpole2015-10-0513-205/+42
* Issue #2503755 by Wim Leers, bobrov1989, webchick, dcrocks, andypost, emma.ma...webchick2015-10-0513-42/+205
* Issue #2503453 by mgifford, bobrov1989, rikki_iki, kattekrab, LewisNyman: Inc...Alex Pott2015-07-302-2/+2
* Issue #2408511 by joaogarin, pjbaert, rpayanm, bobrov1989: Rewrite vertical-t...Alex Pott2015-03-244-65/+70