summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #1804702 by Sutharsan, balintk, YesCT, Jose Reyero, Gábor Hojtsy: Disp...Dries2012-12-199-39/+575
* Issue #1669876 by balintk, Gábor Hojtsy, brantwynn, Berdir: CHANGELOG.txt en...webchick2012-08-181-0/+1
* Issue #1669876 by balintk, Gábor Hojtsy, brantwynn, Berdir: Add missing lang...webchick2012-08-167-49/+101
* Issue #1519942 by Gábor Hojtsy, dawehner, kalman.hosszu, balintk: Decouple l...catch2012-04-245-86/+71