summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2148199 by cilefen, pwolanin, attila.fekete, mtift | alexpott: Use sna...Alex Pott2014-09-132-13/+51
* Revert "Issue #2148199 by cilefen, attila.fekete, mtift | alexpott: Use snaps...Alex Pott2014-09-122-51/+13
* Issue #2148199 by cilefen, attila.fekete, mtift | alexpott: Use snapshot to w...Alex Pott2014-09-122-13/+51