summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2115737 by darol100, rhuffstedtler, andythomnz, jemandy, ijf8090, zeal...Alex Pott2015-06-023-46/+91
* Issue #1821620 by andythomnz, larowlan, joshi.rohit100, nick_schuch, tadityar...webchick2015-01-171-2/+9
* Issue #1982230 by andythomnz, holist, cilefen, herom, BarisW: Modernize marku...Alex Pott2015-01-154-15/+15
* Issue #2319233 by Sutharsan, subhojit777, sardara, lauriii, andythomnz: Doubl...Alex Pott2015-01-152-4/+14
* Issue #2402609 by andythomnz: Two classes lack class doc blocksAlex Pott2015-01-152-1/+12