summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #1475510 by timmillwood, hussainweb, davidwbarratt, alexpott, Mile23, p...Nathaniel Catchpole2016-03-132920-334907/+15
* Revert "Issue #1475510 by timmillwood, hussainweb, davidwbarratt, Mile23, pfr...Nathaniel Catchpole2016-02-052811-10/+328279
* Issue #1475510 by timmillwood, hussainweb, davidwbarratt, Mile23, pfrenssen, ...Alex Pott2016-02-032811-328279/+10
* Issue #817118 by Sylvain Lecoy, bfroehle, Stevel: Tests for remove {authmap} ...catch2012-12-134-43/+200
* Issue #817118 by Sylvain Lecoy, bfroehle, Stevel: remove {authmap} and migrat...Dries2012-12-108-234/+141
* #1813966 by Sylvain Lecoy: Remove __construct() from interfaces definition.Dries2012-10-2216-64/+47
* Issue #1812440 by Sylvain Lecoy: remove __construct() from EntityInterface.Dries2012-10-162-12/+7