summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2578251 by marthinal, eporama, John Cook, Adita, joe_carvajal, luismag...Nathaniel Catchpole2018-11-203-4/+53
* Issue #2361469 by mikeker, Shreya Shetty, pjonckiere, Andres Mejia, geffio, j...xjm2016-06-232-16/+17
* Issue #2540136 by Shreya Shetty, rang501, chx, priya.chat: Improve Contextual...Nathaniel Catchpole2016-02-171-0/+8
* Issue #2596345 by mbovan, Nitesh Pawar, Shreya Shetty, dawehner: Deleting a v...Alex Pott2015-12-102-0/+33
* Issue #2091367 by Shreya Shetty, mparker17, Sree, chintan4u, jhodgdon, ifrik,...Alex Pott2015-02-161-20/+29