summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2080311 by rhm50, amitgoyal, InternetDevels, Rajesh Ashok, pfrenssen, ...Alex Pott2014-07-131-24/+13
* Issue #2080559 by izus, connork, eugenesia, InternetDevels, Rajesh Ashok, mrs...Alex Pott2014-06-081-1/+1
* Issue #2207777 by Wim Leers, pjonckiere, Rajesh Ashok | alexpott: Can not con...Alex Pott2014-05-207-4/+106
* Issue #1810178 by sidharthap, swentel, Xano, Rajesh Ashok, David Hernández, ...Nathaniel Catchpole2014-02-254-5/+56