summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #1754208 by PrabhuG, webflo, savithac, Gábor Hojtsy: Convert hook_mail...webchick2012-09-1311-78/+70
* Issue #1753976 by savithac, PrabhuG: Fix docs for hook_file_download_access_a...Jennifer Hodgdon2012-08-301-6/+0