summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2822470 by Kazanir, Yogesh Pawar, markcarver, joelpittet, dawehner, xj...Alex Pott2018-05-142-1/+33
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2594263 by phenaproxima, neclimdul, Gábor Hojtsy, Kazanir: Add transl...webchick2015-10-196-415/+9530
* Issue #2471653 by bojanz, Kazanir: Standardize getter docblocks in Drupal\Cor...Alex Pott2015-05-1142-145/+145