summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2527324 by Kartagis, naveenvalecha: The install message referencing in...Alex Pott2016-10-131-1/+1
* Issue #2166529 by Kartagis: Typo in install.core.inc comments.webchick2014-03-121-1/+1
* Issue #2211621 by longwave, Kartagis: Spelling error in assertion message.webchick2014-03-121-2/+2
* Issue #2165683 by Kartagis: Several British spelled words.webchick2014-01-2414-16/+16
* Issue #2165855 by Kartagis: Typo plural vs. singular in migrate module descri...webchick2014-01-021-1/+1
* Issue #2162893 by Kartagis: Remove extra </em> tag in help text.webchick2013-12-311-1/+1
* Issue #2067551 by lokapujya, Kartagis, sandipmkhairnar, jlindsey15: /core/li...Nathaniel Catchpole2013-12-101-13/+14
* Issue #1952394 by vijaycs85, tstoeckler, webflo, Gábor Hojtsy, Schnitzel, fa...webchick2013-11-1854-0/+6642