summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Issue #2584837 by claudiu.cristea, Berdir, joelpittet, slashrsm, ChristianAda...Alex Pott2015-10-133-2/+54
* Issue #2155245 by ChristianAdamski, scor, areke: Use proper methods instead o...Alex Pott2015-01-223-3/+46