summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Issue #2451657 by Upchuk, tstoeckler, k4v, lokapujya, dawehner, willwh, holis...Nathaniel Catchpole2017-07-0310-87/+1204
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, -enzo-, 1ethylotest, 5ven, 12345678912345678...Alex Pott2017-02-191-3/+0
* Issue #2850540 by Gábor Hojtsy, alexpott, David_Rothstein, davidhernandez, d...Alex Pott2017-02-171-3/+0
* Revert "Issue #1986330 by subhojit777, marcelodornelas, wheatpenny, kasperg, ...webchick2015-02-132-79/+2
* Issue #1986330 by subhojit777, marcelodornelas, wheatpenny, kasperg, timaholt...webchick2015-02-132-2/+79
* Issue #2303391 by gvso, idebr, AkshayKalose, gaurav_varshney, dinarcon, kporr...webchick2015-01-182-15/+8